BPR LVL 1 REL 2 "viola" BM 1,1 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 MOV("",N4,FL,96) LAYER 1 BF 22 R4 HN 1 EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 17 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 2,2 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 R4 HN 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 23 N4 S DWN HN 4 TDIN(TDP,DWN) EF BF 16 SX(15) EF BF 22 N4 S DWN HN 4 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 3,3 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 R4 HN 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S UP HN 3 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S UP HN 3 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 4,4 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 R4 HN 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S UP HN 3 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 N4 S UP HN 3 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 5,5 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 22 SX(15) EF BF 1 R4 HN 1 EF BF 8 SX(15) EF BF 9 N4 S UP HN 2 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S UP HN 2 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 22 SX(15) EF BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 6,6 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 R4 HN 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 24 N4 S DWN HN 4 EF BF 16 SX(15) EF BF 25 N4 S DWN HN 4 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 7,7 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S UP HN 3 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 R4 HN 1 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 6 EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 8,8 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N2 S DWN HN 5 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 6 EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 9,9 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N2 S DWN HN 5 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 R4 HN 1 EF BF 18 SX(15) EF BF 19 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 18 SX(15) EF BF 19 SX(15) EF BL SGL EM BM 10,10 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 SX(15) EF BF 4 SX(15) EF BF 29 RW HN 6 EF BF 12 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 4 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 12 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BL SGL EM BM 11,11 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 22 RW HN 6 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 12,12 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N2 S UP HN -1 PVAL 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 13,13 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S UP HN -1 EF BF 8 SX(15) EF BF 25 R4 HN 1 EF BF 16 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BL STF EM BM 14,125 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 25 R4 HN 1 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 15,14 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BAC 1 N4 S DWN FING UP NA 9 HN 5 NA 10 HN 6 BS PIZ,UP ES TDIN(TDP,DWN) EAC BF 5 SX(15) EF BAC 11 N4 S DWN FING UP NA 19 HN 5 NA 20 HN 6 EAC BF 12 SX(15) EF BF 21 R4 HN 1 EF BF 25 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 10 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 16,15 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BAC 1 N4 S DWN FING UP NA 9 HN 4 NA 10 HN 6 EAC BF 5 SX(15) EF BAC 11 N4 S DWN FING UP NA 19 HN 4 NA 20 HN 6 EAC BF 18 SX(15) EF BF 21 R4 HN 1 EF BF 25 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 17,16 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S DWN HN 6 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 6 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 18,17 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S DWN HN 6 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 R4 HN 1 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 19,18 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BAC 1 N4 S DWN FING UP NA 9 HN 5 NA 10 HN 6 EAC BF 5 SX(15) EF BAC 11 N4 S DWN FING UP NA 19 HN 5 NA 20 HN 6 EAC BF 18 SX(15) EF BF 21 R4 HN 1 EF BF 25 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 20,19 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BAC 29 N4 S DWN FING UP NA 30 HN 4 BA NAT EA NA 29 HN 6 EAC BF 5 SX(15) EF BAC 32 N4 S DWN FING UP NA 33 HN 4 NA 32 HN 6 EAC BF 18 SX(15) EF BF 21 R4 HN 1 EF BF 25 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 21,20 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S DWN HN 6 EF BF 13 SX(15) EF BF 22 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 6 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 22 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 22,21 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 EF BF 5 SX(15) EF BF 25 R4 HN 1 EF BF 16 SX(15) EF BF 26 R4 HN 1 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 23,22 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 25 SX(15) EF BF 1 N2 S UP HN 3 BS ARC(UP,TR) ES PVAL 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 25 SX(15) EF BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 24,23 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N2 S UP HN 3 PVAL 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 10 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 10 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 25,24 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 22 SX(15) EF BF 1 N2 S UP HN 3 PVAL 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 22 SX(15) EF BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 26,25 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 PVAL 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 N8 S DWN HN 5 BA SH EA EF BF 17 N4 S DWN HN 7 EF BF 22 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 22 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 27,26 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 PVAL 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 N8 S DWN HN 5 BA SH EA EF BF 17 N4 S DWN HN 7 EF BF 22 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 22 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 28,27 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 PVAL 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 N8 S DWN HN 5 BA SH EA EF BF 17 N4 S DWN HN 7 EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 29,28 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 PVAL 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 N8 S DWN HN 5 BA SH EA EF BF 17 N4 S DWN HN 7 EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 30,29 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 6 EF BF 8 SX(15) EF BF 18 R4 HN 1 EF BF 16 SX(15) EF BF 19 R4 HN 1 EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BL SGL EM BM 31,30 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 18 SX(15) EF BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 19 RW HN 6 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF LAYER 2 BF 18 SX(15) EF BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BL SGL EM BM 32,31 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 18 R4 HN 1 EF BF 8 SX(15) EF BF 19 R4 HN 1 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 8 BA NAT EA TDIN(TDFP,DWN) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BL SGL EM BM 33,32 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 26 SX(15) EF BF 1 N2 S DWN HN 8 BA SH EA PVAL 1 EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 25 SX(15) EF LAYER 2 BF 26 SX(15) EF BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 25 SX(15) EF BL SGL EM BM 34,33 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 8 EF BF 8 SX(15) EF BF 9 N4 S DWN HN 8 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 8 EF BF 18 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 18 SX(15) EF BL SGL EM BM 35,34 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 8 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S DWN HN 8 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 8 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 36,35 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 8 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S DWN HN 8 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 8 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 37,36 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 8 EF BF 8 SX(15) EF BF 26 R4 HN 1 EF BF 25 SX(15) EF BF 27 R4 HN 1 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 25 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 38,37 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 R4 HN 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 23 N4 S DWN HN 4 TDIN(TDP,DWN) EF BF 10 SX(15) EF BF 22 N4 S DWN HN 4 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 10 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 39,38 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 R4 HN 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S UP HN 3 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S UP HN 3 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 40,39 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 R4 HN 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S UP HN 3 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 N4 S UP HN 3 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 41,40 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 22 SX(15) EF BF 1 R4 HN 1 EF BF 8 SX(15) EF BF 9 N4 S UP HN 2 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S UP HN 2 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 22 SX(15) EF BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 42,41 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 R4 HN 1 EF BF 5 SX(15) EF BF 26 N4 S DWN HN 4 EF BF 16 SX(15) EF BF 27 N4 S DWN HN 4 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 43,42 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S UP HN 3 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 R4 HN 1 EF BF 16 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 6 EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 44,43 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 5 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S DWN HN 5 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 N4 S DWN HN 6 EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 45,44 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N2 S DWN HN 5 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 R4 HN 1 EF BF 20 SX(15) EF BF 23 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BF 23 SX(15) EF BL SGL EM BM 46,45 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 SX(15) EF BF 4 SX(15) EF BF 25 RW HN 6 EF BF 12 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 4 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 12 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 20 SX(15) EF BL SGL EM BM 47,46 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S DWN HN 7 TDIN(TDRF,DWN) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S DWN HN 8 BA NAT EA EF BF 16 SX(15) EF BF 17 R4 HN 1 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 48,47 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 25 RW HN 6 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 49,48 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 36 N2 S UP HN 9 SN TR EF BF 29 N4 S DWN HN 8 BA NAT EA TDIN(TDRF,DWN) EF BF 5 SX(15) EF BF 30 N4 S DWN HN 7 EF BF 18 SX(15) EF BF 21 R4 HN 1 EF BF 25 SX(15) EF LAYER 2 BF 31 SX(15) EF BF 25 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 16 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 50,49 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 26 RW HN 6 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 51,50 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N2 S UP HN 3 PVAL 1 TDIN(TDP,DWN) EF BF 4 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 4 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 52,51 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S UP HN 4 EF BF 5 SX(15) EF BF 9 N4 S UP HN 2 EF BF 13 SX(15) EF BF 17 N4 S UP HN -1 EF BF 21 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 5 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 13 SX(15) EF BF 17 SX(15) EF BF 21 SX(15) EF BL SGL EM BM 53,52 NP 0,0,0 CLEF CC NRM KS LAM TEM 3/4 LAYER 1 BF 1 N4 S UP HN -1 EF BF 8 SX(15) EF BF 26 R4 HN 1 EF BF 25 SX(15) EF LAYER 2 BF 1 SX(15) EF BF 8 SX(15) EF BF 9 SX(15) EF BF 25 SX(15) EF BL FNLR EM BI 1 TIE,UP ST(32,1,1,0,0) END(33,1,1,0,0) EI BI 9 SLR,UP ST(7,1,17,0,0) END(9,1,1,0,0) EI BI 12 SLR,DWN ST(12,1,1,0,0) END(13,1,1,0,0) EI BI 13 SLR,DWN ST(22,1,1,0,0) END(23,1,1,0,0) EI BI 14 SLR,DWN ST(23,1,1,0,0) END(24,1,1,0,0) EI BI 15 SLR,UP ST(25,1,1,0,0) END(25,1,17,0,0) EI BI 16 SLR,UP ST(26,1,1,0,0) END(26,1,17,0,0) EI BI 17 SLR,UP ST(27,1,1,0,0) END(27,1,17,0,0) EI BI 18 SLR,UP ST(28,1,1,0,0) END(28,1,17,0,0) EI BI 19 SLR,UP ST(31,1,17,0,0) END(32,1,1,0,0) EI BI 20 SLR,UP ST(41,1,27,0,0) END(42,1,1,0,0) EI BI 21 SLR,UP ST(42,1,17,0,0) END(43,1,1,0,0) EI BI 22 SLR,UP ST(43,1,9,0,0) END(43,1,17,0,0) EI BI 23 SLR,UP ST(46,1,1,0,0) END(46,1,9,0,0) EI BI 24 SLR,DWN ST(48,1,29,0,0) END(48,1,30,0,0) EI BI 25 SLR,DWN ST(51,1,1,0,0) END(51,1,17,0,0) EI EPR